Kế hoạch hành động CĐS
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng
25/06/2021 12:00:00

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, theo đề nghị của Sở TT&TT tại Tờ trình số: 654/TTr-STTTT ngày 25/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Bạn đọc tải tài liệu tại đây để xem chi tiết văn bản