Kế hoạch hành động CĐS
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng
25/06/2021 12:00:00

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, theo đề nghị của Sở TT&TT tại Tờ trình số: 654/TTr-STTTT ngày 25/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Bạn đọc tải tài liệu tại đây để xem chi tiết văn bản 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn