Thông tin chuyển đổi số
Đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
24/03/2023 04:59:01

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 23-NQ/TU, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của người đứng đầu các đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tổng quát và cụ thể trong việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân điện tử gắn chip phục vụ 5 nhóm tiện ích: (1) Phục vụ thủ tục hành chính và cung cấp trực tuyến Các dịch vụ công cộng; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái kết nối, khai thác, bổ sung, làm phong phú dữ liệu dân số; (5) Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Quy định cụ thể nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, trách nhiệm hoàn thành để phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW theo phương châm “pháp luật đi trước một bước và có tính dự báo”, “làm đến đâu chắc đến đó”“pháp luậtđitrướcmộtbước và có tính dự báo”, “làm đếnđâuchắcđếnđó”“pháp luậtđitrướcmộtbước và có tính dự báo”, “làm đếnđâuchắcđếnđó”“pháp luậtđitrướcmộtbước và có tính dự báo”, “làm đếnđâuchắcđếnđó”

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong triển khai thực hiện Kế hoạch; trong công tác điều phối, tham mưu của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tỉnh.