Thông tin chuyển đổi số
Ninh Giang thúc đẩy chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính
16/02/2023 12:00:00

Tích cực chuyển đổi số trong công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND 2 cấp huyện và các xã, thị trấn ở Ninh Giang đã từng bước hoàn thiện hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử" theo hướng đơn giản, thuận tiện; đẩy mạnh tuyên truyền để tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 và chứng thực điện tử...

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, UBND huyện Ninh Giang đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo. Văn phòng HĐND-UBND, phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp huyện thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Trong số hơn 97.000 hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa 2 cấp huyện và các xã, thị trấn trong năm 2022 vừa qua có 55.000 hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC đạt gần 61%; đáng chú ý, trong năm qua gần 21.000 hồ sơ thủ tục hành chính của huyện Ninh Giang có kết quả chứng thực điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ghi nhận tại xã Hồng Đức, trong năm 2022, UBND xã đã tiếp nhận giải quyết hơn 3.700 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ trả trước hạn đạt 92%; có hơn 2.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 291 hồ sơ trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 66%; 100% cán bộ, công chức sử dụng hòm thư điện tử gmail công vụ…

Để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cùng với tăng cường liên thông điện tử giữa các cơ quan thụ lý hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, UBND huyện Ninh Giang cũng triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền với người dân, giữa người dân với chính quyền. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thông qua việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến và ban hành văn bản đi trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành. Thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử, đặc biệt là việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí từ tài khoản ngân hàng qua Cổng dịch vụ công Quốc gia…

HDTV