Thông tin chuyển đổi số
Thúc đẩy chuyển đổi số trong HTX
03/03/2023 12:00:00

Liên minh HTX tỉnh tập trung thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn 2023-2025 với sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
 
 
 
Theo đó trong giai đoạn 2023-2025, Sở Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh xây dựng tài liệu, kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX; chuyển giao phần mềm giúp các HTX và các thành viên đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng số và công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực để phối hợp thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số...
 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ giúp Liên minh HTX xây dựng chương trình tuyên truyền định kỳ theo chuyên đề. Trong đó tập trung giới thiệu về các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số hiệu quả; phản ánh những khó khăn, vướng mắc của khu vực kinh tế tập thể, HTX...

Năm 2022, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ 5 HTX đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Tổ chức 10 lớp tập huấn cho gần 1.000 lượt cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của các HTX về ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp hữu cơ...

BHD