Ấn phẩm
Ấn phẩm "Hải Dương toàn cảnh 2021"
31/01/2022 12:00:00

Năm 2021 là năm Hải Dương gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển của tỉnh, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu của cả giai đoạn

Tuy nhiên, cùng với cả nước, Hải Dương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2021 cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Hải Dương tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, bản sắc con người Xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Với mong muốn cung cấp một bức tranh toàn cảnh về Hải Dương, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông xuất bản ấn phẩm “Hải Dương toàn cảnh 2021” nhằm cung cấp những thông tin thiết yếu nhất về tiềm năng, lợi thế cũng như sự vận động, phát triển của tỉnh trong năm, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Dương, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. “Hải Dương toàn cảnh 2021” thông tin về thành tựu ở các lĩnh vực mà tỉnh đã đạt được trong năm, các chủ trương, giải pháp lớn của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương đối với tỉnh để người dân hiểu rõ về sự phát triển của tỉnh trong năm tới