Thông tin chuyển đổi số
3 nhóm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở Hải Dương
04/07/2024 03:18:28

Đề tài khoa học do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương thực hiện đề xuất 3 nhóm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, gồm thể chế, chính sách; hạ tầng số, ứng dụng số, dữ liệu số; con người.

 
Thạc sĩ Trần Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, chủ nhiệm đề tài làm rõ một số nội dung tại buổi nghiệm thu

Chiều 3/7, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học "Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hải Dương" do đơn vị này thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là thạc sĩ Trần Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Ban chủ nhiệm đề tài đã cung cấp nhiều nội dung, từ thực tế triển khai đến kết quả chỉ số chuyển đổi số của Hải Dương. Nêu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng. Từ đó đề xuất 3 nhóm giải pháp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Hải Dương, gồm nhóm giải pháp về thể chế, chính sách; về hạ tầng số, ứng dụng số, dữ liệu số; về con người.

Đối tượng của chuyển đổi số là con người, hướng tới công dân số. Do vậy, riêng trong nhóm giải pháp về con người, ban chủ nhiệm đề tài đã nêu rõ một số vấn đề như nâng cao nhận thức xã hội về chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Từ đó hình thành, phát triển công dân số, văn hóa số.

Để tăng cường hiệu quả của các giải pháp, ban chủ nhiệm đề tài đưa ra 2 khuyến nghị, về thể chế, khung pháp lý và cơ chế tài chính.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có tính thời sự rất cao trong bối cảnh hiện nay; có phương pháp nghiên cứu chuyên nghiệp, nhất là ở khung phân tích từ lý thuyết đến thực hiện. Là đề tài mới, phạm vi rất rộng nên ban chủ nhiệm cần bám sát mục tiêu, mục đích nghiên cứu để có phân tích, đánh giá hiệu quả, chi tiết hơn.